Jingcai Transfer Printing New Material Co.,LtD.

contact us
contact us
    Add:        Changan  Industrial  Park ,Guiping ,Guangxi ,China
      Tel:        0775-3330830
    Fox:         0775-3330830
E-mail:        jingcaikezimo@163.com


Office  In  Japan
   Add:         2 Fan 7-6E, Beizuka 2-chome, Shinashi-ku, Tokyo, Japan

     Tel:         0345205099